Област Търговище


Регионален център: Търговище ( http://www.tg.government.bg/ )

Площ: 2716 км2

Население: 120 818 души (по данни от преброяване 2011)

Общини: 5 - община Антоново, община Омуртаг, община Опака, община Попово, община Търговище

 • Разположение, релеф и природни дадености

  Разположена е в североизточна България и граничи областите: Русе, Разград, Шумен, Сливен, и Велико Търново. Територията на региона включва източната част на Дунавската равнина, Поповските и части от Разградските хълмове, източната част на Предбалкана и Лиса планина.

  През областта минава първокласен път София-Варна (I–4 Е772), както и ж.п. линията София-Варна.

  Летище Търговище е разположено на 25 км от гр. Шумен и на 30 км от гр Разград. Уникалното му разположение дава възможност да обслужва обширен район, обхващащ трите сегашни области.

   

  Релеф

  Релефът на територията на областта е предимно хълмист, разнообразен от изразителни равнинни и долинни разширения и от нископланински възвишения. Включва части от източната част на Дунавската хълмиста равнина – Поповските височини, части от долината на р. Черни Лом и от Разградските височини. Включени са и части от източния Предбалкан (част от Преславска планина), както и Лилякското плато (горното поречие на Врана с Търговищкия проход).

  В югозападната част на областта се намират Антоновските височини, хълмистата област Сланник (Тозлук) и горното поречие на Голяма река. В най-южната част на областта е разположена Лиса планина. Най-високата точка в областта е 862 м н. в. (южно от с. Птичево, общ. Омуртаг). Североизточно от планината се намира хълмистата котловина Герлово.

   

  Природни дадености

  Интересни са природните забележителности в местността Парка – групата пещери Марина дупка, Орловата дупка, Светлата дупка, Водопадът, скалното образувание Конят и др. В близост до прохода Боаза се намира и интересната Дервентска пещера, в която се среща най-голямата популация на прилепи в България. В местността Боаза извира прочутата с лечебните си свойства търговищка минерална вода.

  Съществено предимство е близостта на областта до старите български столици Велики Преслав, Плиска и Велико Търново.

   

 • Климат, почви, води и гори

  Климат

  Климатичните условия в града са характерни за умереноконтиненталния климат. Областта попада в средния климатичен район на Дунавската равнина, а най-южната й част в предбалканския климатичен район. Климатът се формира под влиянието на океански въздушни маси на умерените ширини, които нахлуват от северозапад и запад, и на континентални въздушни маси, които нахлуват предимно от североизток. Широката отвореност на север е главният фактор за свободния достъп на континенталните въздушни маси на цялата територия на областта.

  Колебание на температурите през годината е голямо, годишната амплитуда е от 23,4ºС до 23,6ºС. Лятото е горещо, зимата – студена. Средногодишната температура за областта е около 10,7ºС, а на юг в Предбалкана се понижава до 7ºС.

   

  Почви

  Почвената покривка на областта е твърде разнообразна. Разпространени са излужени, карбонатни, оподзолени и типични черноземи, сиви горски почви.

  В долините на реките във вид на тесни ивици има алувиално-ливадни почви. Разчленеността на релефа в областта оказва съществено влияние върху развитието на интензивна почвена ерозия.

   

  Води

  Област Търговище е сравнително бедна на водни ресурси. В областта са изворите на реките: Русенски Лом, Голяма Камчия, Янтра. Реките са маловодни, с малки водосборни басейни, а речният отток е непостоянен.

  На територията са изградени язовирите “Ястребино”, “Съединение”, “Фисек” , тук попада и част от язовир “Бели Лом”.

  Карстовите извори имат малък дебит и значението им е свързано само с водоснабдяването на някои по-малки населени места. Рационално се използват водите на Търговищкия минерален извор “Боаза”. Водата от него е алкална, хладка, без мирис, с приятен вкус и голяма лековитост, тя се бутилира и продава в страната и чужбина.

  Интерес представлява минералната вода при с. Водица, община Попово. Тя е подходяща за профилактика и лечение на стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, начални форми на високо кръвно налягане, жлъчни дискензии и органни неврози.

   

  Гори

  Територията на областта е покрита с горска растителност от широколистни видове, в които преобладават дъбови формации от обикновен габър, цер, благун, вергилиев дъб, келяв габър. В хълмистите райони на областта, главно в южната й част, горската растителност е представена от горски съобщества от мизийски дъб, габър, горун, липа и др. Буковите гори са разпространени в северните разклонения на Лиса планина.

  Горските територии заемат 710782 дка (26,2 % при средно за страната 33,6 %).

 • История

  Археологическите сведения доказват, че по тези места човешки живот е имало още през медно-каменната епоха (халколит) - V - IV хилядолетие, пр.н.е. Открити са неолитни селища от VII – VI хилядолетие, пр.н.е. Проучени са и селищните могили, открити в Овчарово, Поляница, Подгорица и Търговище.

  Край с. Кралево е открито известното в цял свят “Кралевско съкровище” от III век пр.н.е., състоящо се от две части – конска амуниция, апликирана със злато и погребални дарове – накити.

  До с. Драгановец са открити останки от петкорабна базилика от византийския период, която е била изградена върху тракийско светилище. Смята се, че в района на крепостта Крумово кале се е намирал античният град Мисионис. Останките на ранновизантийска и средновековна крепост Крумово кале (V-VI в., IX-X, XIV в.) се намират в местността  Парка, на 7 км от Търговище, по пътя за Омуртаг. Налага се научната хипотеза, че крепостта е част от известния византийски град Мисионис. Най-старият културен пласт е от края на V в. В края на IX в. върху руините възниква българско селище. През XII-XIV в. крепостта отново е част от отбранителната система на прохода Дервента.

  От XVII в. градът вече е административен център и средище на най-известния панаир в европейската част на Империята. Тук си дават среща стоките и културата на Австрия, Германия, Англия, Русия, Близкия изток и Арабския свят.

  Защитена местност "Римски мост" се намира на 12 км югозападно от Омуртаг и на 60 км. югозападно от Търговище, между селата Виданово и Голямо Доляне, близо до Стара река. Независимо от името си, мостът не съществува от римски времена. Той е построен през XVI–XVII век. Дълъг е 60 метра, широк 4 метра и висок 10 метра.

  Петкорабната базилика и тракийското светилище на бог Аполон се намират на около 23 км от град Търговище и на 2.5 км южно от с. Драгановец. Находките свидетелстват за функцията на първоначалното съоръжение - Тракийско светилище (II – IV в.). По-късно върху основите на светилището е построена петкорабната ранновизантийска базилика (V-VI в.). Около нея е имало развито селище. През XII в., върху него израства късно-средновековно българско селище, свързано с крепостта Марната. В комплекса е открита и пещ за строителна керамика (свързана с изграждането на базиликата).

  Панаирната и занаятчийската слава на Търговище се запазват и в епохата на Възраждането. Развиват се множество занаяти - абаджийство, мутафчийство, гайтанджийство, обущарство и др. В общината се намират и множество запазени религиозни паметници (църкви и джамии). По-старите църкви съхраняват уникални стенописи. Запазени са и значими паметници на ислямската култура.

Чудесата на България


Няма намерени резултати