Област Разград


Регионален център: Разград - http://www.rz.government.bg/

Площ: 2637 км2

Население: 122 599 души (по данни от преброяване 2011)

Общини: 7 - община Исперих, община Кубрат, община Лозница, община Разград, община Самуил, община Цар Калоян, община Завет

 • Разположение, релеф и природни дадености

  Разположена е североизточната част на Дунавската равнина и граничи с областите: Русе, Силистра, Шумен и Търговище.

  През област Разград преминава международен път Е 70 Русе-Варна, както и ж.п. линия Русе-Варна.

   

  Релеф

  Област Разград е разположена в източната част на Дунавската хълмиста равнина и включва части от Лудогорското плато и Разградските и Самуиловски височини, както и долината на р. Бели Лом. Релефът е планински и полупланински.

   

  Природни дадености

  По-голяма част от областта се намира в Лудогорското плато. В южната част то е хълмисто, а на север се слива с Добруджанската равнина и крайдунавските полета. Единствената по-голяма река е Бели Лом. Областта не е богата на полезни изкопаеми.

  Принадлежността на областта към Дунавската равнина и Лудогорието с типичния равнинно-хълмист релеф, умереноконтинентален климат и плодородни почвени типове, които благоприятстват развитието и на двата основни селскостопански подотрасъла за региона - растениевъдство и животновъдство.

  На територията на областта няма много защитени територии, има само 6 защитени местности – на вековни гори и находища на див божур. Природните забележителности са 3 на брой: “Големият юг” (земни пирамиди в землището на гр. Разград), „Юч пещера” (в землището на с. Топчии), „Живописна скала” (в землището на с. Топчии).

 • Климат, почви, води и гори

  Климат

  Попада в умереноконтиненталната област. Климатът се отличава със сравнително студена зима (абсолютна минимална температура - 28,6 °C), хладна пролет, горещо лято (абсолютна максимална температура 40,6 °C) и продължителна есен.

  Преобладават северозападния, североизточния и южния (черен) вятър. В миналото ветровете са използвани като движеща сила за характерните някога за областта вятърни мелници.

   

  Почви

  В североизточната и югозападната част на областта са разпространени тъмносиви горски почви, а в останалата част различни видове черноземи. В местата около речните тераси има и алувиално-ливадни почви.

   

  Води  

  Бедна на водни ресурси област. Всички, освен р. Бели Лом, са временни реки. Най-големият изграден язовир е “Бели Лом” (25,5 млн.куб.м).

  На територията на община Исперих се намира най-големият карстов извор в тази част на страната, като дълголетните карстови процеси са предизвикали проявлението на уникален комплекс от карстови форми: пещери, понори, скални ниши, цепнатини и др.

   

  Гори

  В хълмистите равнини на областта коренната растителност е от габър, горун, сребролистна липа, а в равнините преобладават цер, благун, вергелиев дъб и келяв габър. На територията на областта виреят и много тревисти лечебни растения като бял равнец, багрилно подрумниче, вълча ябълка, обикновен пелин, зайча сянка, дяволска уста, теснолист живовляк и др.

 • История

  В областта са регистрирани около 1200 недвижими паметници. Първите следи открити край Разград датират от ранния период на старокаменната епоха (500 000 - 200 000 г. пр. н. е.). Тук се намира едно от най-големите находища на кремъчни оръдия в югоизточна Европа. От каменно-медната (5 000 - 4 000 г . пр.н.е.) и бронзовата епоха (3 000-2 000 г. пр.н.е.), са известни повече от 100 поселения, оформени в селищни могили, като най-големите и високи могили са разположени в землищата на селата Свещари, Малък Поровец и Самуил. Днес следите от древното минало са експонирани в архитектурно – археологически резервати, по известни от които са:

  Националният историко-археологически резерват “Сборяново” с площ 6470 дка и охранителна зона 13 304 дка, в община Исперих (между селата Малък Поровец и Свещари). В границите на резервата се намира един от деветте паметника на културата в България под закрилата на ЮНЕСКО - Тракийската гробница при с. Свещари, обявена за паметник на културно-историческото наследство през 1985 г. Тук са разположени и четири други проучени гробници, два големи могилни некропола от елинистическата епоха, некропол от старожелязната епоха, две селищни могили и некропол от халколита, светилища от старожелязната и елинистическата епоха, тракийски укрепен град-столица, няколко укрепени селища от различни епохи от античността до средновековието и Алианско теке.

  Историко-археологическия резерват “Абритус” в гр. Разград с площ от 1000 дка, е паметник на културата с национално значение. Представя фортификационната система на античния град, която е проучена и частично възстановена, експонирана и достъпна за туристи.

  Джамията "Ибрахим паша" в Разград е уникален паметник от ислямската култура (1614 г.), втората по големина в България.

Чудесата на България


Няма намерени резултати