Област Кърджали


Регионален център: Кърджали - http://www.kj.government.bg/

Площ: 3 208,7 км2

Население: 173 200 души (по данни от преброяване 2011)

Общини: 7 – община Кърджали, община Ардино, община Джебел, община Черноочене, община Крумовград, община Кирково, община Момчилград

 • Разположение, релеф и природни дадености

  Разположена е в южна централна България и граничи  на запад със Смолянска област, на север с Хасковска област, на юг и югоизток - с Република Гърция.

  През областта минава европейски транспортен коридор №9, които осигурява връзката между районите на Балтийско и Средиземно море.

  Изградена е железопътна линия с обща дължина 55 км до село Подкова, в близост до държавната ни граница с Република Гърция. Посредством важния ж.п. възел в Димитровград се осъществява връзката с всички възлови точки в страната.
  Област Кърджали разполага с летище за хеликоптери, изградено в южната част на гр. Кърджали.

   

  Релеф

  Релефът е планински и полупланински, силно пресечен от била и тесни долини, преобладават стръмни склонове и хълмисти области.

  Областта е разположена в източната част на Родопите между Горнотракийската низина и тракийскa Беломорска Тракия. Средната надморска височина е 329 м. Най-високите точки в областта са връх Вейката /1463 м/ в южната част, а в западната част - връх Алада /1241 м/ и връх Чиляка /1450 м/. Теренът се прорязва от горното и средно течение на р. Арда, заедно с нейните притоци р. Върбица, р. Крумовица и р. Перперек. По долините на тези реки са разположени най-плодородните земи и най-големите селища. По поречиета на р. Арда е разположен и град Кърджали, на река Върбица - град Момчилград, а на река Крумовица - град Крумовград.

   

  Природни дадености

  В областта има над 50 пещери, още живописни долини - реките Арда, Върбица, Крумовица и Бяла река и древни гори от черен европейски бор (Pinus Nigra) в съчетание с рядко срещания на Балканите вечнозелен тракийски дъб (Quercus thracica).

  На територията на Област Кърджали се намират 4 резервата с национално значение: резерват "Казълчирпа" - 170 ха площ, резерват "Боровец" - 360 дка, резерват "Чамлъка" - 30 дка и резерват "Вълчи дол" - 756,7 ха.

  В резултат на разнообразни геологически процеси и сложното геоложко минало на източните Родопи, в Област Кърджали съществуват интересни скални образувания: вкаменената сватба, каменните гъби, скален прозорец, вкаменената гора, скалите на Устра, гъбата, лъвът, както и хладилната пещера и шестте пещери.

 • Климат, води, почви и гори

  Климат

  В климатично отношение областта попада в южнобългарската климатична област и по-точно в източнородопския климатичен район, повлиян от топлото Средиземноморско влияние. Зимата е сравнително мека. Минимални температури през зимните месеци са сравнително високи. Лятото е слънчево и горещо, като максималните температури достигат до 40 °C. Средната зимна температура е около 0 °C, а през лятото - 24 °C.

   

  Почви

  Преобладаващият почвен тип са канелените горски - силно излужени и слабо оподзолени. Срещат се също в по-малък размер кафяви горски почви, рендзини (хумосно-карбонатни), алувиални, канелено-подзолисти, делувиални и в незначителен размер други почвени типове.

   

  Води 

  Теренът на областта се прорязва от горното и средно течение на р. Арда, заедно с нейните притоци р. Върбица, р. Крумовица и р. Перперек. На река Арда са изградени три от най-големите язовири в страната - яз. "Кърджали"; яз. "Студен Кладенец" и яз. "Ивайловград". Водните площи са 2% от структурата на територията на областта.

  Близо до с. Кирково, в местността "Варниците" има няколко находища на минерална вода, от които едно е проучено и каптирано. Дебитът на водата е 30 л/сек, а температурата е 22-270 °C. Минералната вода лекува успешно кожни, бъбречни и стомашно-чревни заболявания.

  Минерален извор води има и в района на кв."Боровец" в град Джебел - бистра, безцветна, без мирис и с температура 340 °C и с дебит 720 дм3/минута.

   

  Гори

  В област Кърджали се пресичат две фитогеографски зони - средноевропейската и средиземноморската, както и две зоогеографски зони - северната и средиземноморската. Тези условия са причина за изключително голямото разнообразие на редки растителни видове в областта. Често се срещат находища на венерин косъм, силивряк, ела, родопска горска майка, дървовидна сина хвойна, джел, пърнар, вечнозелен тракийски дъб, вековен бял бор, вековен зимен дъб.

 • История

  Град Кърджали е запазил следите на различни епохи и култури. Най-старите исторически пластове датират от новокаменната епоха, преминават през бронзовата и желязната, носят белезите на тракийската, гръцката, римската и византийската цивилизации, силата на Първото и Второто българско царство, спомена за Османското господство.

  Първият писмен извор за Кърджали е турския регистър от 1607 г., а второто писмено споменаване на града е два века по-късно в записките на френския изследовател Огюст Винекел от 1847 г. В началото на ХХ в. селището Кърджали е обявено за град. От 1934 г. е околийски, а след 1949 г. е окръжен център. Днес Кърджали е духовен, културен, административен и стопански център за седемте източнородопски общини.

Чудесата на България


Перперикон

Перперикон


В югоизточна България, близо до мястото, където се събират границите на България, Гърция и Турция, се намира една от най-големите крепости в Европа, каменен град, просъществувал почти 6500 г.


детайли
Тракийско светилище Татул

Тракийско светилище Татул


Според древните гърци на север от тях имало Страна на блаженството, където живеели боговете...


детайли